{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

Çayeli  Ticaret ve Sanayi odası Mali Politika

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Mali politika ve Temel amaç 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliğinde  belirtilen:  “Gelir  ve  gider  bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebenin temel kavramları ve tek düzen muhasebe sistemi, genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası  standartlara  uygun  zamanında  ve  doğru  olarak  hazırlanması  ve raporlanmasına  ilişkin  ilke,  usul  ve  esasları  düzenlemektir” hükmünü  yerine getirmektir. Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Meclisin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir. Oda Yönetim Kurulu ve Meclisin gönderdiği tahmini bütçe ve kesin bütçe hesaplarını Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek raporlanır.  Hesap  inceleme  Komisyonu  Çayeli  Ticaret  ve  Sanayi  Odasının harcamalarının bütçe kalemlerine uygunluğunu istediği zaman diliminde denetler bulgularını olum  ve  olumsuz olarak raporlar. Çayeli Ticaret ve Sanayi  Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin veya Genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe İşlemleri bu Esaslara göre yürütülür;  5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk, Sosyal sorumluluk Kişilik Parayla ölçülme Maliyet esası Tutarlılık Tam açıklama Özün önceliği Önemlilik İhtiyatlılık Şeffaflık, Tekdüzenin sağlanması, Hesap verilebilirlik, Tarafsızlık ve belgelendirme, Dönemsellik Önemlilik ve tutarlılık, Uluslararası mali standartlara uygunluk, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’na sunulan evraklar;  Haftalık harcama listesi Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu Bankalar listesi Aylık harcama listesi Bütçe gerçekleşme raporu Aylık kesin mizan Meclis ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunulan evraklar;  Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu Aylık kesin mizan Yıl sonu kapanış mizanı ve bilançosu Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Mali Yönetimi 3 başlık altında sınıflandırabiliriz.

1-MUHASEBE YÖNETİMİ:

Amaç ve Kapsam: Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan,  varlıkları  ve  yükümlülükleri  üzerinde  değişme  yaratan  mali  nitelikli işlemlere  ilişkin  bilgileri  kaydetme,  sınıflandırma,  özetleme,  çözümleme  ve yorumlama ilkeleri ve yöntemlerini kapsar. Uygulama: Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde Meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Oda bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine  uygun  olarak,  Yönetim  Kurulunca  hazırlanır  ve  Meclisçe  onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve Genel sekreterin veya Sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel sekreter tarafından re sen yapılabilir. 5174 sayılı TOBB Kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince  harcamalar  düzenlenir  ve  kaynak- harcama  dengesi  sağlanır. Raporlama- Değerlendirme: 5174 sayılı TOBB Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur. Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından Meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere Hesapları inceleme Komisyonuna havale edilir.  Komisyon,  kendisine  havale  edilen  kesin  hesabı  Meclis  Başkanının belirleyeceği  süre  içinde  inceleyerek  görüşünü  bir  rapor halinde  düzenler ve Meclise sunar. Meclis, Komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. Kesin hesabın onaylanması halinde Yönetim Kurulu ibra edilmiş sayılır.

2- FİNANSAL YÖNETİM: Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma  ve  etkin biçimde  kullanımını  gerçekleştirilmektedir.  Çayeli  Ticaret  ve Sanayi  Odası  sahip  olduğu  varlıkları  vadeli  mevduat    yaparak  değerlendirir. Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme Komisyonu finansal yönetimle ilgili Meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir.  3- DENETİM: Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha  kaliteli  hizmet  sunma  arayışı  içindedir.  Mali  yönetim  ve  kontroller  bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.  Yönetimde  sağlıklı  bir  kontrol  bilinci  oluşturulması,  etkin  bir  mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır. Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası için  son  derece  önemlidir.  Bu  nedenle  Çayeli  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  mali hesapları, Hesapları inceleme komisyonu tarafından denetlenmektedir. 5174 sayılı kanunun 18. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 60. maddesinde belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir. Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından ÇTSO Yönetim Kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından ise ÇTSO Meclisine bir rapor halinde bildirilir.

MALİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ

Gelirlerin  bütçe  planının  altında  kalması  durumunda,  gider  bütçesindeki kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya  konulur.  Mücbir  hallerde  (deprem,  sel,  doğal  afet vb)  gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur. Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak  kadar  kredi  kullanılabilir.  Kaynak  artırıcı  faaliyet  olarak  bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve Uluslararası fonlar araştırılıp proje  haline  getirilerek  desteklenmesi  sağlanır.    Nakit  mevduatın  değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın borsa vb negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına Odamız tarafından izin verilmez.

NAKİT YÖNETİMİ

Muhasebe Memuru tarafından aylık nakit akış tahmini cetveli hazırlanır. Nakit ihtiyacının  en  fazla  %20  sine  kadarı  vadesiz  mevduatta  tutulur.  Bu  oranın üzerindeki mevduat sayman üyenin kararı doğrultusunda seçilecek en etkin ve risksiz  yatırım  aracında  değerlendirilir.  Ayrıca Son  3  yılda  gelir  ve  gider kalemlerindeki  aşırı  dalgalanmalar  Oda  Genel  Sekreteri  tarafından  incelenir, sebepleri araştırılır ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.