{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

AMAÇ:

 Bu prosedürün amacı; Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nın personel alımını gerçekleştirmek için izlenecek yolu ortaya koymaktır.

     Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Misyon, Vizyon, Kalite Politikası,  Amaç ve Hedefleri doğrultusunda Faaliyetlerini sürdürebilmesi, sürekli büyüyerek hizmet kalitesini artırması, kurumsal kapasitesini geliştirmesi için İnsan kaynağına yatırım yapmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 KAPSAM:

Bu prosedür; Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nın personel alımı ihtiyacı oluştuğunda gerçekleştirilmesi gereken ilan, mülakat, ve personel seçimi süreçlerini ve ilgili idari işlemleri kapsamaktadır.

İşe Alma Kavramı Tanımı ve Önemi:

İşe Alma, insan gücünün Hizmet fonksiyonuna dâhil edilmesi olarak anlatılabilir.

İşe alma ve seçme fonksiyonu, günümüzde insan kaynakları fonksiyonları içinde en çok değerlenen fonksiyondur. Bunun nedeni ise, işe alma ve seçme süreci insan kaynakları yönetimi uygulamalarının getirdiği değer açısından bakıldığında, geri dönüşüm hızlı, ekonomik katkısı en yüksek olan ve kolay gözlemlenebilen bir süreç olmasıdır. İşverenler her seviyede işe aldıkları personelin performanslarını, personel işe başladığı günden itibarengözlemleme şansına sahiptir.

Seçme sorumluluğu, üzerinde bulunan komisyon üyeleri , girdileri ve çıktıları iyi analiz ederek, yüksek performans sağlaması amacıyla kuruma yeni elemanlar dâhil etmelerine “işe alma” denir

Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler ve globalleşme sonucu, kurumların ellerindeki en önemli materyalin insan olduğu anlaşılmıştır. Bir kurumun başarısı ya da başarısızlığı, istenen sayı ve nitelikte insan gücüne sahip olup olmamasına ve bu insan gücünün etkin kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.

İyi bir işe alım süreci, başarılı olmak isteyen ya da başarısını sürdürmek isteyen bir kurum için önemli bir yatırımdır. Gelecekteki bir çalışmanın ilk izlenimi bu süreç sayesinde oluşur. Dolayısıyla iş ve insan ilişkilerinin başarısını da bu süreç etkileyecektir. Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin arttığı günümüzde, Kurumlar hizmet kalitelerini artırmak kurumsal kapasitelerini geliştirmek için bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, bu gelişim ve değişimden uzak kalmamak için insan kaynaklarına gerekli yatırımı yapmak, bu alt yapı için gerekli kaynağı ayırmak zorundadırlar.

Özelikle çalışanlarla ilişkileri düzenleyen insan kaynakları yönetimi, üzerinde çok ciddi durulması gereken bir birim olmuştur. İnsan kaynakları yönetiminin ilk fonksiyonu olan işe alma, çalışanların sirkülasyonunu belirlediği için kısaca kurumların, kuruluşların, işletmelerin devamlılığını sağlayan fonksiyon olarak adlandırılabilir. Bir kurumun işlevlerini gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi, sahip olduğu personelin kalitesine, yeterliliğine, Eğitimine, Profesyonelliğine ve ekip ruhuna bağlıdır.

Kurum çalışanları yaptıkları islerde ne kadar uygun, uyumlu ve mutlu birer çalışan olurlarsa, Kurum da hedeflerine ulaşmakta o kadar başarılı olacaktır. Bunu sağlayacak personel kadrosunun oluşturulması ise, ancak başarılı ve etkili bir işe alım ve çalışma süreci ile mümkün olmaktadır.                                                                                         

İç kaynaklardan işe alım süreci:

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Personel ihtiyacı doğması halinde, bu eleman ihtiyacını, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası kendi iç  kaynakların yeterli olması  halinde Yönetim Kurulu kararı ile kendi iç kaynaklarından karşılayabilir.

İç kaynak kullanımının avantajları:

1- İşletme içi morali yükseltir,

2- İşletmede çalışan personeli cesaretlendirir,

3- İç kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımına oranla oldukça düşük maliyetlidir,

4- Aynı işletmede olan personel zaten işletmenin kültürünü, yapısını bilen kişidir, adaptasyon zorluğu çekmez. en önemlisi yabancılık sorunu yaşanmaz.

İç kaynak kullanımının dezavantajlar ise:

1- İşletmeye yenilik getirme olasılığını azaltır,

2- İşgücüm piyasasındaki nitelikli insan gücünden yararlanma sansını yok eder,

3- İşletme içi ikilemelere neden olur.

Terfi yöntemiyle işe alma:

Çayeli  Ticaret ve Sanayi Odası iç kaynakların yeterli olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile iç terfi politikası uygular.

Bir çalışanın statü, yetki, ücret ve sorumluluk olarak daha üst bir mevkiiye yükseltilmesidir.

1- Kıdem durumuna göre yükselme: Meslek yaşamında uzun yıllar çalışmanın kazandırdığı deneyim gücü, işe uyumu kolaylaştırır, işin gerektirdiği kural ve ilkeleri yakından tanımaya olanak sağlar.

2- Başarı durumuna (Performans) göre yükselme: Yükselmede yerleşmiş yöntemlerden biridir. Personelin, işinde gösterdiği başarı ve disipline göre bir üst pozisyona getirilmesidir.

Dış kaynaklardan yararlanarak işe alma:

Halen Kurumda çalışan personel dışında kalan ve çalışma istek ve gücünde olan herkes dış kaynaklardır.

     Özelikle Kurumda yeni birimler kuruluş aşamasında, teknolojik değişikliklerinde, giriş düzeyindeki pozisyonlarda personel temini için dış kaynaklar kullanılır. Dış kaynak kullanımı, iç kaynak kullanımından daha maliyetli bir yöntemdir.

Dış kaynak kullanımının avantajı:

1- Kuruma yeni bir kan gelmesi.

2- İşgücüm piyasasındaki yetişmiş nitelikli işgücünün işletmeye kazandırılması.

3- Hâlihazırda çalışanlar arasında olumlu yönde rekabet sağlanması.

Dış kaynak kullanımının dezavantajı:

1- Personelin işletmeye ve görevlerine olan bağlılıklarının azalması,
2- Yeni gelen personele eski çalışanların tepki göstermesi,

3- Seçim ve oryantasyon faaliyetlerinin zaman ve maliyet açısından fazla olmasıdır.

Başvuru formu:

Başvuru formları aday personelin kimliğini (isim, adres, teflon no, cinsiyet, yas, ağırlık, boy, vb.) belirlemek ve onun işe uygunluğu hakkında sonuç çıkarmak amacıyla yeterli bilgiyi elde etmek için kullanılan ve başvuru sahibinin kendi sinin dolduracağı formdur.

Başvuru formunda vurgulanacak konular, Kurumda boşalan pozisyona göre alınacak elemanın Yönetim Kurulunca belirlenen KPS notu, öğrenim düzeyi ve alanı ve Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulunun o iş ve benzeri işlerde başarılı personelin ortak özelliklerine bakılarak belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınarak saptanır.

Başvuru formlarının sağladı yararlar şunlardır:

1- İs için müracaat eden kişilerin sorulara açık seçik cevap verme yeteneği ölçülür.

2- İs görüşmesi sırasında üzerinde daha önemle durulması gereken bilgilere önceden ulaşmış olunur.

Başvuru formlarında sorulan sorular ve aranan özellikler kısaca şöyledir:

1- Kişisel bilgiler: Adı soyadı, doğum tarihi, medeni durumu, aile bilgileri, temas kurulabilecek adresler,

2- Eğitim durumu: KPS notu, eğitim durumu, eğitim alanı ,geçmiş işinde aldığı özel eğitimler, bilinen yabancı diller, dereceleri, bilgisayar bilgisi, ehliyet,

3- İs yaşamı: Daha önce çalıştığı iş deneyimleri ve iş tecrübeleri.

4- Askerlik durumu: Askerlik durumu, sağlık durumu ve diğer tamamlayıcı bilgiler.

5- İmza ve tarih: Formların sonunda imza ve tarih için bir bölüm

 

İlan:

 

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası eleman ihtiyacını karşılamak için Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere göre başvuru formu hazırlanır bu başvuru formunda

  1. Kurumun unvanı ve çalışma alanı
  2. İşe alınacak adayın görev unvanı
  3. Adayda bulunması gereken özellikler
  4. Başvuru şekli ve başvuru şartları
  5. Son başvuru tarihi ve yeri

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi:

 

Başvurulan ilanların yayımlandığı günden sonraki ilk işgününde alınmaya başlanır. Başvuruda bulunacak adayların kendilerinin şahsen veya Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu şekilde   yapılan başvurular kabul edilir. Başvurular yapılırken sözlü mülakat başvurusu için istenen belgeler tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmelidir ve başvuru için ilanda belirtilen tüm koşullara uyulmalıdır.       Daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşılmaması için adayların başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalı formda istene ek bilgi ve belgeler eksiksiz tamamlamalı ,başvuru formuyla teslim etmelidir.

Ayrıca adayın başvuruda verdiği bilgi ve belgelerde; Adayın gerçek dışı bilgiler vermesi halinde başvurusunun geçersiz olacağı ve iptal edileceği, göreve başlamış ise isten çıkarılacağı ve hakkında kanuni işlem yapılacak Kuruma vermiş olduğu zarar ve ziyan kendisinden tahsil edilecektir.

Sözlü sınav - mülakatlar:

Sözlü sınav - mülakatlar,  Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından veya görevlendirdiği Komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Bu sözlü mülakatta önceden hazırlanmış sözlü sorular adaya yönlendirilerek her soru için her komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirme notları verir, başvurusu kabul edilen her adaya bu sözlü mülakat yapılır. Komisyon üyelerinin her aday için ayrı ayrı verdiği notlar toplanarak komisyon üye sayısına bölünerek o adayın not ortalaması bulunur.  Sözlü sına – mülakat notu    yüksek olan aday Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun tercihli kararı ile   işe alınır.

İşe başlama, oryantasyon ve kurumu tanıtma:

İşe yeni başlayan kişiler, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Misyonu, Vizyonu, Kalite politikası, Kültürü ve Çalışma kuralları hakkında bilgi sahibi değildirler. Onları bu konularda bilgilendirmek ve çalışacakları birime akıllarındaki soru işaretleri giderilmiş olarak göndermek, için Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Oryantasyon programı uygulanır

Bu programın düzenlenmesi kişilerin işe başlamalarından birkaç gün içinde başlayarak Çayeli  Ticaret ve Sanayi Odasında çalışacağı birim ve pozisyona göre 1 ayla 2 ay arası uygulanmaktadır. Bu süre zarfında adayların bilgi edinmelerini ve ileride de karşılaşabilecekleri soruların cevaplarını bulabilmelerini sağlamak için, her işe başlayan kişi ve kişilere Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır.

 

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünün onayı:

 

Çayeli Ticaret ve sanayi Odası işe alma prosedürünün okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiğinin Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bir dokümandır.

 

Bu Prosedürün uygulanabilirliğinden ÇTSO Genel Sekreteri ve tüm Personel sorumludur.

 

İzlenecek Prosedür:

 

ÇTSO Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünün  yürürlüğe girer uygulamaya başlanır.

 

Adres: Yenipazar mh. 15 Temmuz Şehitler meydanı

Belediye sitesi No:1 kat:3  Çayeli/RİZE

Telefon : (90-464-532 75 1

Fax           : (90-464-532 14 70)

Web      : www.çayelitso.org.tr

E-Posta: cayelitso@tobb.org.tr