{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

Fatura Tasdikleri

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Fiyat tespit usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden nakliye, işçilik, montaj dahil faturalar ile  proforma faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden tasdik edilmemektedir. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür.

Fatura tasdiki için yüklenici firmanın ya da iş yapılan resmi kurumun Dilekçesi ile başvurulması;  firma başvurularına ayrıca resmi kurumdan alınacak o işin hangi firma tarafından yapılacağını bildirir bilgi mahiyetinde bir yazının da eklenmesi gerekmektedir.  

Dilekçede, 
 

  • İşin hangi kamu kurum veya kuruluşunun inşaatına ait olduğu (faturadaki malzemelerin nerede ve hangi işte kullanıldığı),

Dilekçe eki’nde,

  •  düzenlenmiş faturanın aslı ve fotokopisi,
  • Faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü bilgi ve belgelerin veya numunesinin getirilmesi,

Söz konusu faturalar öncelikle ilgili Meslek Komitelerince incelenip, gerekirse bilirkişi incelemesi veya piyasa araştırması yaptırılır.