{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

ŞAHIS FİRMALARIN KURULUŞU İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

 

1.1.Türk Ticaret Kanunu'nda, bir ticarî ve sınaî işletmeyi, kısmen veya tamamen kendi adına işleten kişiler, hakiki şahıs (gerçek kişi) olarak adlandırılmaktadır. Hakiki şahısların, yalnız başlarına veya başka hakiki şahıslarla birlikte, fakat herhangi bir şirket kurmaksızın, adi ortaklık şeklinde firmalar veya işletmeler kurarak faaliyete başlayabilmeleri için, kurdukları firmaları bulundukları illerde yer alan ticaret tescil memurluklarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.

1.1.1. Kuruluş Tescil İşlemi

Hakiki şahısların faaliyete başlayabilmeleri için, işyerlerini ilgili ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmeleri gerekmektedir.

İlk tescil için istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

a-Dilekçe,

b-İkametgah ilmuhaberi ve nufüs cüzdan sureti (resimli ve T.C.Numarası belli olacak)

c-Firma sahibinin unvan altında imza beyannamesi

d-Taahhütname (TST 29)

e-Vergi Levhasının fotokopisi

f-Yabancı uyruklu olanlar için: Pasaportun sureti

g-İkrazatçılık yapacaklar için: Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan izin yazısının aslı,

faaliyet izin belgesi, ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti

h- İş Yeri kira ise kira kontrat fotokopisi mülk ise, tapu senedi fotokobisi

ı-Oda kayıt beyannamesi

1.1.1.2. Unvan Değişikliği

Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmelerinin faaliyetleri sırasında unvanlarında herhangi bir değişlik olması durumunda, unvan değişikliğinin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescil ettirilmesi zorunludur. Bu amaçla ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler şunlardır.

. Dilekçe,

. Firmanın unvan değişikliğini gösteren noterden onaylı ticaret unvanı altında imza beyannamesi

. Taahhütname


1.1.1.3. Ad ve Soyadı Değişiklikleri

İşletme sahiplerinin ad veya soyadlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu gibi değişikliklerin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescildeki ad veya soyadında da değişiklik yaptırılması gerekmektedir. Ad veya soyadı değişiklikleri durumunda ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Ad veya soyadı değişikliğine ait mahkeme kararı

Soyadı değişikliği evlenme suretiyle meydana geldiğinde, noterden onaylı evlenme

cüzdanı sureti

Boşanma sonucu meydana geldiğinde, mahkeme kararı ve nüfus cüzdanı sureti

1.1.1.4. İşyeri Sahiplerinin Vefatının Tescil Ettirilmesi, Halefiyet

İşletmelerin faaliyetleri sırasında işyeri sahiplerinin vefat etmesi durumunda vefat eden işletme sahiplerinin tescil kayıtlarının silinmesi için ticaret sicili memurluklarına sunulması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Dilekçe

İki nüsha mal beyannamesi (İcra ve İflas Kanununun 44. maddesi gereğince)

Veraset ilamının aslı veya noterden onaylı sureti

Dilekçe ve mal beyannamesinin ölenin varisi, varislerin birden fazla olması durumunda varislerinden biri tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Vefat eden işletme sahibine ait işyerinin işletilmesine, herhangi bir ara vermeksizin varisleri tarafından devam edilmesi durumunda, işletmeyi devam ettirecek varisin, işletmenin faaliyetine ara vermeksizin işe devam edeceğine ilişkin bir beyanın da yer aldığı noterden onaylı, ev ve iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, kimlik bilgileri ve en az üç defa atılmış imzasının da yer aldığı ticaret unvanı tasdiknamesi ile ilgili ticaret sicil memurluğuna baş vurması ve ilk tescil durumunda belirtildiği gibi tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

1.1.1.5. Faaliyete Son Verilmesi

İşletmelerin faaliyetlerine son vermesi durumunda, ilgili ticaret sicil memurluğuna başvurularak ticaret sicil kaydının sildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, ticaret sicil memurluğu tarafından ticaret tescilinin iptali için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir.

Dilekçe

İcra ve İflas Kanununun 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesi

Vergi kaydının kapatıldığına dair belge

 

ŞAHIS FİRMALARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. İmza Beyannamesi Noter Onaylı (2 Nüsha)
 2. Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 3. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 4. Vergi levhası fotokopisi
 5. 2 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,İki Adet Fotoğraf
 6.  

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği
Nace Kodları (Taahhüt Name İçin Seçiniz .pdf formatında)
Oda Kayıt Beyannamesi 
Taahhütname Şahıs

 
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (70,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 182,55 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (745,00 TL )

 

ŞAHIS FİRMALARINDA DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe (Firma sahibi tarafından imzalanmalı, İş adresi, ev adresi , sermaye, amaç ve konu değişikliği dilekçede belrtilmeli)
 2. Taahhütname
 3. Ünvan değişikliği var ise noterden düzelenmiş imza beyan örneği
 4. Adres değişikliği veya amaç konu değişikliği var ise vergi levhası fotokopisi

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği
Taahhütname Şahıs

 
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (47,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 77,70 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (65,00 TL )

DEĞİŞİKLİK KONUSU ÜNVAN İSE

Sicil Tasdiknamesi Bedeli : (25,95 TL)

 

ŞAHIS FİRMALARINDA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 3. Yeni Adresi gösterir Vergi levhası fotokopisi

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği Adres Değişikliği için  
Taahhütname Şahıs

 
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (47,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 77,70 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (65,00 TL )

Sicil Tasdiknamesi Bedeli : (25,95 TL)