{{user.isim}} {{user.soyisim}}

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

TASDİK-TESCİL-BAŞVURU İŞLEMLERİ AYDINLATMA METNİ

            İşbu Aydınlatma Metni; bünyesinde tasdik veya tescil işlemi yapmış olduğunuz Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası (Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

            Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “15 Temmuz Şehitler Meydanı Belediye Sitesi No:1 Kat.3 Çayeli/Rize” adresinde yerleşik Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEPLER

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Veri sorumlusunun idari, mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili, bağlı, ilgili ve üst kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Ürün alım/satım süreçlerinde aracılık yapılması

Mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Talep / şikayetlerin takibi ve cevaplanması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

            Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

 

 

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve üst kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, muhasebe işlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

            Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan form, sözleşme gibi belgelerin fiziken muhafazası ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, sözlü aktarılan verilerin fiziki evrak ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, telefon yahut e-posta iletilerinde bulunan veya bu vasıta ile aktarılan verilerinizin kaydedilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması suretiyle gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.cayelitso.org.tr adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Çayeli Ticaret Ve Sanayi Odası ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.